Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z 2012 roku. Od 2012 roku asystent w Katedrze Prawa Finansowego swojej Alma Mater i od tego czasu prowadzący ćwiczenia z przedmiotu prawo i postępowanie podatkowe (wcześniej prawo podatkowe) ze studentami prawniczych studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych, a także ze studentami kierunku administracja. Zainteresowania naukowe to szeroko pojęte prawo podatkowe, ze szczególnym uwzględnieniem podatków i opłat samorządowych. Autor (lub współautor) kilkunastu publikacji naukowych. Od 2014 r. redaktor "Czasopisma Koła Naukowego Prawa Finansowego FiskUS". W 2015 roku ukończył aplikację radcowską przy OIRP w Szczecinie.

Zainteresowania prywatne to fotografia, Gwiezdne Wojny, Scrabble w doborowym towarzystwie oraz dobry kryminał ;)

Wykaz ważniejszych publikacji naukowych:
 • Ewolucja opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień – z uwzględnieniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 kwietnia 2012 roku, "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2013, nr 9, s. 6–14;
 • Opodatkowanie przedsiębiorców podatkiem od nieruchomości (w:) J. Iwin-Garzyńska (red.), Opodatkowanie przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2013, s. 72–80;
 • Podatek od spadków i darowizn – ewolucja konstrukcji prawnej (w:) Z. Ofiarski (red.), XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość, Szczecin 2014, s. 485–500.
 • Pobór podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej, miejscowej, uzdrowiskowej i od posiadania psa w drodze inkasa na przykładzie wybranych gmin województwa zachodniopomorskiego, "Acta Iuris Stetinensis" 2014, nr 5, s. 393–406;
 • Zasada budzenia zaufania do organów podatkowych i zasada informowania w polskim postępowaniu podatkowym (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, E. Cała-Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Obywatel – państwo – społeczność międzynarodowa, Citizen – State – International Community, Warszawa 2014, s. 150–161.
 • Opodatkowanie pomocy finansowej z Funduszu Spójności (w:) Unia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu, pod red. E. Pancer-Cybulskiej, E. Szostak, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Research Papers of Wrocław University of Economics" nr 380, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 207-214;
 • Wpływ Unii Europejskiej na polskie ustawodawstwo podatkowe – wybrane zagadnienia, (w:) E. Małuszyńska, G. Mazur, P. Idczak (red.), Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Aspekty prawne, finansowe i handlowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015, s. 121-133.
 • Wpływ statystyki publicznej na wybrane elementy konstrukcyjne podatków stanowiących źródło dochodów własnych gmin, (w:) W. Miemiec (red.) Finanse samorządowe po 25 latach samorządności. Diagnoza i perspektywy, Warszawa 2015, s. 309-317.
 • Odliczenia od dochodu z tytułu wydatków na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych ponoszonych przez osoby niepełnosprawne, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2015, nr 8, s. 35-40;
 • Zwolnienie zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2016, nr 9, s. 32-37;
 • Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn a wymóg zawarcia umowy o opiekę nad spadkodawcą, (w:) W. Bożek (red.), System podatkowy w Polsce. Jego rola i znaczenie w procesach gospodarowania, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 221-237;
 • Prawne uregulowania działalności pożyczkowej podmiotów niepodlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, (w:) A. Gozdek, M. Musiał, K. Peszko (red.), Współczesne problemy finansów, marketingu i transportu z perspektywy młodych uczonych, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, s. 217-228.