W toku ćwiczeń dokonana zostanie analiza (częściowa lub kompleksowa) poniżej wymienionych aktów prawnych:

 1. Ordynacja podatkowa
 2. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych
 3. Ustawa o podatku leśnym
 4. Ustawa o podatku rolnym
 5. Ustawa o podatku od spadków i darowizn
 6. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 7. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (...)
 8. Ustawa o podatku tonażowym
 9. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych
 10. Ustawa o podatku od towarów i usług

Każdy student obowiązany jest posiadać na zajęciach do wyłącznej dyspozycji akt prawny o omawianej daninie publicznej.

Aktualne na 2018 r. stawki podatkowe:

 1. podatki i opłaty lokalne (m.in. podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych)
 2. podatek leśny
 3. podatek rolny